Πολιτική απορρήτου

Είμαστε πολύ χαρούμενοι που δείξατε ενδιαφέρον για την επιχείρησή μας. Η προστασία δεδομένων είναι ιδιαίτερα υψηλής προτεραιότητας για τη διαχείριση του Danezis George - Thousand Stars. Η χρήση των σελίδων Διαδικτύου του Danezis George - Thousand Stars είναι δυνατή χωρίς καμία ένδειξη προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, εάν ένα υποκείμενο δεδομένων θέλει να χρησιμοποιήσει ειδικές εταιρικές υπηρεσίες μέσω του ιστότοπού μας, θα μπορούσε να γίνει απαραίτητη η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Εάν η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη και δεν υπάρχει νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία, λαμβάνουμε γενικά τη συγκατάθεση από το υποκείμενο των δεδομένων.

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, όπως το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο αριθμός τηλεφώνου ενός υποκειμένου δεδομένων θα είναι πάντα σύμφωνη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και σύμφωνα με την προστασία δεδομένων για συγκεκριμένη χώρα κανονισμοί που ισχύουν για τον Δανέζη Γεώργιο - Thousand Stars. Μέσω αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων, η επιχείρησή μας θα ήθελε να ενημερώσει το ευρύ κοινό για τη φύση, το πεδίο και τον σκοπό των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, τα υποκείμενα των δεδομένων ενημερώνονται, μέσω αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων, για τα δικαιώματα που δικαιούνται.

Ως ελεγκτής, το Danezis George - Thousand Stars έχει εφαρμόσει πολλά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει την πληρέστερη προστασία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω αυτού του ιστότοπου. Ωστόσο, οι μεταδόσεις δεδομένων που βασίζονται στο Διαδίκτυο ενδέχεται καταρχήν να έχουν κενά ασφαλείας, επομένως η απόλυτη προστασία ενδέχεται να μην είναι εγγυημένη. Για αυτόν τον λόγο, κάθε υποκείμενο δεδομένων είναι ελεύθερο να μεταφέρει προσωπικά δεδομένα σε εμάς με εναλλακτικά μέσα, π.χ. από το τηλέφωνο.

1. Ορισμοί

Η δήλωση προστασίας δεδομένων του Danezis George - Thousand Stars βασίζεται στους όρους που χρησιμοποιεί ο ευρωπαίος νομοθέτης για την έγκριση του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (GDPR). Η δήλωση προστασίας δεδομένων πρέπει να είναι ευανάγνωστη και κατανοητή για το ευρύ κοινό, καθώς και για τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς μας εταίρους. Για να το διασφαλίσουμε αυτό, θα θέλαμε πρώτα να εξηγήσουμε την ορολογία που χρησιμοποιήθηκε.

Σε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων, χρησιμοποιούμε, μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους όρους:

 • α) Προσωπικά δεδομένα

  Προσωπικά δεδομένα σημαίνει κάθε πληροφορία που σχετίζεται με φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή προσδιοριστεί («υποκείμενο δεδομένων»). Ένα αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο που μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό όπως ένα όνομα, έναν αριθμό ταυτοποίησης, δεδομένα τοποθεσίας, ένα διαδικτυακό αναγνωριστικό ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες ειδικούς για τους φυσικούς, φυσιολογικούς, γενετική, διανοητική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου.

 • β) Υποκείμενο δεδομένων

  Το υποκείμενο των δεδομένων είναι οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ταυτοποίησης ή ταυτοποίησης, του οποίου τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας.

 • γ) Επεξεργασία

  Επεξεργασία είναι οποιαδήποτε λειτουργία ή σύνολο λειτουργιών που εκτελούνται σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, είτε αυτοματοποιούνται είτε όχι, όπως συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, δομή, αποθήκευση, προσαρμογή ή αλλαγή, ανάκτηση, διαβούλευση, χρήση, αποκάλυψη μέσω διαβίβασης, διάδοσης ή διάθεσης με άλλο τρόπο, ευθυγράμμισης ή συνδυασμού, περιορισμού, διαγραφής ή καταστροφής.

 • δ) Περιορισμός επεξεργασίας

  Ο περιορισμός της επεξεργασίας είναι η σήμανση των αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων με σκοπό τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον.

 • ε) Προφίλ

  Προγραμματισμός σημαίνει κάθε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που αποτελείται από τη χρήση προσωπικών δεδομένων για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών που σχετίζονται με ένα φυσικό πρόσωπο, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση αυτού του φυσικού ατόμου στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις , ενδιαφέροντα, αξιοπιστία, συμπεριφορά, τοποθεσία ή κινήσεις.

 • στ) Ψευδώνυμο

  Η ψευδωνυμοποίηση είναι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με τέτοιο τρόπο ώστε τα προσωπικά δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο δεδομένων χωρίς τη χρήση πρόσθετων πληροφοριών, υπό τον όρο ότι αυτές οι πρόσθετες πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλιστεί ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν αποδίδονται σε φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή ταυτοποιηθεί.

 • ζ) Ελεγκτής ή υπεύθυνος για την επεξεργασία

  Ελεγκτής ή υπεύθυνος επεξεργασίας που είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, ο οργανισμός ή άλλος φορέας ο οποίος, μόνος ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων όταν οι σκοποί και τα μέσα αυτής της επεξεργασίας καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή των κρατών μελών, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή των κρατών μελών.

 • η) Επεξεργαστής

  Ο επεξεργαστής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας.

 • i) Παραλήπτης

  Ο παραλήπτης είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή άλλος φορέας, στον οποίο γνωστοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα, είτε πρόκειται για τρίτους είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λαμβάνουν προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή των κρατών μελών δεν θεωρούνται παραλήπτες · η επεξεργασία αυτών των δεδομένων από αυτές τις δημόσιες αρχές πρέπει να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας δεδομένων σύμφωνα με τους σκοπούς της επεξεργασίας.

 • ι) Τρίτο μέρος

  Το τρίτο μέρος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή οργανισμός διαφορετικός από το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον επεξεργαστή και τα πρόσωπα που, υπό την άμεση εξουσία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του επεξεργαστή, έχουν εξουσιοδότηση να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα.

 • κ) Συγκατάθεση

  Η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων είναι οποιαδήποτε ελεύθερη, συγκεκριμένη, ενημερωμένη και σαφής ένδειξη των επιθυμιών του υποκειμένου των δεδομένων με την οποία αυτός ή αυτή, με μια δήλωση ή με μια σαφή καταφατική ενέργεια, υποδηλώνει συμφωνία για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με αυτόν ή αυτήν .

2. Όνομα και διεύθυνση του ελεγκτή

Ελεγκτής για τους σκοπούς του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR), άλλοι νόμοι προστασίας δεδομένων που ισχύουν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις που σχετίζονται με την προστασία δεδομένων είναι:

Δανέζης Γιώργος - Thousand Stars

Καμάρι Θήρας

84700 Santorini

Ελλάδα

Τηλέφωνο: 6987032141

Email: [email protected]

Ιστοσελίδα: https://ts-santorini.gr/

3. Cookies

Οι διαδικτυακές σελίδες του Danezis George - Thousand Stars χρησιμοποιούν cookies. Τα cookie είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται σε ένα σύστημα υπολογιστή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο.

Πολλοί ιστότοποι και διακομιστές στο Διαδίκτυο χρησιμοποιούν cookie. Πολλά cookie περιέχουν το λεγόμενο αναγνωριστικό cookie. Το αναγνωριστικό cookie είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό του cookie. Αποτελείται από μια συμβολοσειρά χαρακτήρων μέσω της οποίας οι σελίδες και οι διακομιστές Διαδικτύου μπορούν να αντιστοιχιστούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet στο οποίο αποθηκεύτηκε το cookie. Αυτό επιτρέπει στους ιστότοπους και τους διακομιστές που επισκέπτονται το Διαδίκτυο να διαφοροποιούν το μεμονωμένο πρόγραμμα περιήγησης των υποκειμένων των δεδομένων με άλλα προγράμματα περιήγησης Διαδικτύου που περιέχουν άλλα cookie. Ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο μπορεί να αναγνωριστεί και να αναγνωριστεί χρησιμοποιώντας το μοναδικό αναγνωριστικό cookie.

Μέσω της χρήσης των cookies, το Danezis George - Thousand Stars μπορεί να προσφέρει στους χρήστες αυτού του ιστότοπου περισσότερες φιλικές προς το χρήστη υπηρεσίες που δεν θα ήταν δυνατές χωρίς τη ρύθμιση cookie.

Μέσω ενός cookie, οι πληροφορίες και οι προσφορές στον ιστότοπό μας μπορούν να βελτιστοποιηθούν έχοντας κατά νου τον χρήστη. Τα cookies μας επιτρέπουν, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, να αναγνωρίσουμε τους χρήστες του ιστότοπού μας. Ο σκοπός αυτής της αναγνώρισης είναι να διευκολύνει τους χρήστες να χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας. Ο χρήστης του ιστότοπου που χρησιμοποιεί cookie, π.χ. δεν χρειάζεται να εισάγει δεδομένα πρόσβασης κάθε φορά που γίνεται πρόσβαση στον ιστότοπο, επειδή αυτό αναλαμβάνεται από τον ιστότοπο, και έτσι το cookie αποθηκεύεται στο σύστημα υπολογιστή του χρήστη. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το cookie ενός καλαθιού αγορών σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα θυμάται τα άρθρα που έχει τοποθετήσει ένας πελάτης στο εικονικό καλάθι αγορών μέσω ενός cookie.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να εμποδίσει τη ρύθμιση των cookie μέσω του ιστότοπού μας μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης του προγράμματος περιήγησης Διαδικτύου που χρησιμοποιείται, και συνεπώς μπορεί να αρνηθεί οριστικά τη ρύθμιση των cookie. Επιπλέον, τα ήδη καθορισμένα cookie μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού. Αυτό είναι δυνατό σε όλα τα δημοφιλή προγράμματα περιήγησης Διαδικτύου. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων απενεργοποιεί τη ρύθμιση των cookie στο πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου που χρησιμοποιείται, ενδέχεται να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλες οι λειτουργίες του ιστότοπού μας.

4. Συλλογή γενικών δεδομένων και πληροφοριών

Ο ιστότοπος του Danezis George - Thousand Stars συλλέγει μια σειρά γενικών δεδομένων και πληροφοριών όταν ένα υποκείμενο δεδομένων ή ένα αυτοματοποιημένο σύστημα καλεί τον ιστότοπο. Αυτά τα γενικά δεδομένα και πληροφορίες αποθηκεύονται στα αρχεία καταγραφής διακομιστή. Συλλέγονται μπορεί να είναι (1) οι τύποι και οι εκδόσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιούνται, (2) το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται από το σύστημα πρόσβασης, (3) ο ιστότοπος από τον οποίο ένα σύστημα πρόσβασης φτάνει στον ιστότοπό μας (οι λεγόμενες παραπομπές), (4) -ιστότοποι, (5) την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασης στον ιστότοπο του Διαδικτύου, (6) μια διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου (διεύθυνση IP), (7) τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου του συστήματος πρόσβασης και (8) οποιαδήποτε άλλα παρόμοια δεδομένα και πληροφορίες που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση επιθέσεων στα συστήματα τεχνολογίας πληροφοριών μας.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτά τα γενικά δεδομένα και πληροφορίες, το Danezis George - Thousand Stars δεν βγάζει συμπεράσματα σχετικά με το υποκείμενο των δεδομένων. Αντίθετα, αυτές οι πληροφορίες χρειάζονται για να (1) παραδώσει σωστά το περιεχόμενο του ιστότοπού μας, (2) να βελτιστοποιήσει το περιεχόμενο του ιστότοπού μας καθώς και τη διαφήμισή του, (3) να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών και της τεχνολογίας ιστότοπων και (4) παρέχουν στις αρχές επιβολής του νόμου τις απαραίτητες πληροφορίες για ποινική δίωξη σε περίπτωση επίθεσης στον κυβερνοχώρο. Επομένως, ο Danezis George - Thousand Stars αναλύει στατιστικά ανώνυμα τα δεδομένα και τις πληροφορίες, με στόχο την αύξηση της προστασίας δεδομένων και της ασφάλειας δεδομένων της επιχείρησής μας, και να διασφαλίσει ένα βέλτιστο επίπεδο προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε. Τα ανώνυμα δεδομένα των αρχείων καταγραφής διακομιστή αποθηκεύονται ξεχωριστά από όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από ένα υποκείμενο δεδομένων.

5. Εγγραφή στον ιστότοπό μας

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί στον ιστότοπο του ελεγκτή με την ένδειξη προσωπικών δεδομένων. Ποια προσωπικά δεδομένα μεταδίδονται στον ελεγκτή καθορίζεται από την αντίστοιχη μάσκα εισόδου που χρησιμοποιείται για την καταχώριση. Τα προσωπικά δεδομένα που εισάγονται από το υποκείμενο των δεδομένων συλλέγονται και αποθηκεύονται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και για τους δικούς του σκοπούς. Ο ελεγκτής μπορεί να ζητήσει μεταφορά σε έναν ή περισσότερους επεξεργαστές (π.χ. υπηρεσία δέματος) που χρησιμοποιεί επίσης προσωπικά δεδομένα για έναν εσωτερικό σκοπό που αποδίδεται στον ελεγκτή.

Με την εγγραφή στον ιστότοπο του ελεγκτή, αποθηκεύεται επίσης η διεύθυνση IP - που ορίζεται από τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) και χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων - ημερομηνία και ώρα εγγραφής. Η αποθήκευση αυτών των δεδομένων γίνεται στο πλαίσιο ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να αποτρέψουμε την κατάχρηση των υπηρεσιών μας και, εάν είναι απαραίτητο, να καταστήσουμε δυνατή τη διερεύνηση των διαπραχθέντων αδικημάτων. Στο μέτρο που η αποθήκευση αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη για την ασφάλεια του ελεγκτή. Αυτά τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, εκτός εάν υπάρχει νομική υποχρέωση διαβίβασης των δεδομένων ή εάν η μεταφορά εξυπηρετεί το σκοπό της ποινικής δίωξης.

Η καταχώριση του υποκειμένου των δεδομένων, με την εθελοντική ένδειξη προσωπικών δεδομένων, αποσκοπεί στο να επιτρέψει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να προσφέρει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του υποκειμένου των δεδομένων που μπορούν να προσφέρονται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες λόγω της φύσης του εν λόγω ζητήματος. Τα εγγεγραμμένα άτομα είναι ελεύθερα να αλλάξουν τα προσωπικά δεδομένα που καθορίζονται κατά την εγγραφή ανά πάσα στιγμή ή να τα διαγράψουν εντελώς από το απόθεμα δεδομένων του υπευθύνου επεξεργασίας.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, ανά πάσα στιγμή, παρέχει πληροφορίες κατόπιν αιτήματος σε κάθε υποκείμενο δεδομένων σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται σχετικά με το υποκείμενο των δεδομένων. Επιπλέον, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων διορθώνει ή διαγράφει προσωπικά δεδομένα κατόπιν αιτήματος ή ένδειξης του υποκειμένου των δεδομένων, στο βαθμό που δεν υπάρχουν υποχρεωτικές υποχρεώσεις αποθήκευσης. Το σύνολο των υπαλλήλων του υπεύθυνου επεξεργασίας είναι στη διάθεση του υποκειμένου των δεδομένων ως υπεύθυνου επικοινωνίας.

6. Εγγραφή στα ενημερωτικά δελτία μας

Στον ιστότοπο του Danezis George - Thousand Stars, οι χρήστες έχουν την ευκαιρία να εγγραφούν στο ενημερωτικό δελτίο της επιχείρησής μας. Η μάσκα εισαγωγής που χρησιμοποιείται για αυτόν τον σκοπό καθορίζει ποια προσωπικά δεδομένα μεταδίδονται, καθώς και πότε παραγγέλνεται το ενημερωτικό δελτίο από τον ελεγκτή.

Το Danezis George - Thousand Stars ενημερώνει τακτικά τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς του συνεργάτες μέσω ενός ενημερωτικού δελτίου σχετικά με τις επιχειρηματικές προσφορές. Το ενημερωτικό δελτίο της επιχείρησης μπορεί να ληφθεί μόνο από το υποκείμενο των δεδομένων μόνο εάν (1) το υποκείμενο των δεδομένων έχει έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και (2) οι καταχωρητές του υποκειμένου δεδομένων για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου. Ένα e-mail επιβεβαίωσης θα σταλεί στη διεύθυνση e-mail που έχει καταχωρηθεί από ένα υποκείμενο δεδομένων για πρώτη φορά για αποστολή ενημερωτικών δελτίων, για νομικούς λόγους, στη διαδικασία διπλής επιλογής. Αυτό το e-mail επιβεβαίωσης χρησιμοποιείται για να αποδείξει εάν ο κάτοχος της διεύθυνσης e-mail ως υποκείμενο των δεδομένων είναι εξουσιοδοτημένος να λαμβάνει το ενημερωτικό δελτίο.

Κατά την εγγραφή για το ενημερωτικό δελτίο, αποθηκεύουμε επίσης τη διεύθυνση IP του συστήματος υπολογιστή που έχει εκχωρηθεί από τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) και χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων κατά τη στιγμή της εγγραφής, καθώς και την ημερομηνία και ώρα της εγγραφής. Η συλλογή αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη για την κατανόηση της (πιθανής) κατάχρησης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενός υποκειμένου δεδομένων σε μεταγενέστερη ημερομηνία, και ως εκ τούτου εξυπηρετεί το σκοπό της νομικής προστασίας του υπευθύνου επεξεργασίας.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται ως μέρος μιας εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο θα χρησιμοποιούνται μόνο για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου μας. Επιπλέον, οι συνδρομητές του ενημερωτικού δελτίου μπορούν να ενημερώνονται μέσω e-mail, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της υπηρεσίας ενημερωτικού δελτίου ή για την εν λόγω εγγραφή, καθώς αυτό θα μπορούσε να συμβεί σε περίπτωση τροποποιήσεων στην προσφορά του ενημερωτικού δελτίου, ή σε περίπτωση αλλαγής σε τεχνικές συνθήκες. Δεν θα υπάρξει μεταφορά προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από την υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων σε τρίτους. Η συνδρομή στο ενημερωτικό δελτίο μας μπορεί να τερματιστεί ανά πάσα στιγμή από το υποκείμενο των δεδομένων. Η συγκατάθεση για την αποθήκευση προσωπικών δεδομένων, την οποία έχει δώσει το υποκείμενο των δεδομένων για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου, μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Για το σκοπό ανάκλησης της συγκατάθεσης, σε κάθε ενημερωτικό δελτίο υπάρχει ένας αντίστοιχος σύνδεσμος. Είναι επίσης δυνατό να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο ανά πάσα στιγμή απευθείας στον ιστότοπο του ελεγκτή ή να το επικοινωνήσετε με τον ελεγκτή με διαφορετικό τρόπο.

7. Παρακολούθηση ενημερωτικών δελτίων

Το ενημερωτικό δελτίο του Danezis George - Thousand Stars περιέχει τα λεγόμενα pixel παρακολούθησης. Ένα εικονοστοιχείο παρακολούθησης είναι ένα μικροσκοπικό γραφικό ενσωματωμένο σε τέτοια μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία αποστέλλονται σε μορφή HTML για να καταστεί δυνατή η καταγραφή και ανάλυση αρχείων καταγραφής. Αυτό επιτρέπει μια στατιστική ανάλυση της επιτυχίας ή της αποτυχίας των διαδικτυακών καμπανιών μάρκετινγκ. Με βάση το ενσωματωμένο εικονοστοιχείο παρακολούθησης, το Danezis George - Thousand Stars μπορεί να δει εάν και πότε άνοιξε ένα e-mail από ένα υποκείμενο δεδομένων και ποιοι σύνδεσμοι στο e-mail κλήθηκαν από υποκείμενα δεδομένων.

Τέτοια προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στα εικονοστοιχεία παρακολούθησης που περιέχονται στα ενημερωτικά δελτία αποθηκεύονται και αναλύονται από τον ελεγκτή προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η αποστολή του ενημερωτικού δελτίου, καθώς και να προσαρμοστεί το περιεχόμενο των μελλοντικών ενημερωτικών δελτίων ακόμη καλύτερα στα συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους. Τα υποκείμενα των δεδομένων δικαιούνται ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσουν την αντίστοιχη ξεχωριστή δήλωση συναίνεσης που εκδίδεται μέσω της διαδικασίας διπλής επιλογής. Μετά από ανάκληση, αυτά τα προσωπικά δεδομένα θα διαγραφούν από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το Danezis George - Thousand Stars θεωρεί αυτόματα την απόσυρση από την παραλαβή του ενημερωτικού δελτίου ως ανάκληση.

8. Δυνατότητα επικοινωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Ο ιστότοπος του Danezis George - Thousand Stars περιέχει πληροφορίες που επιτρέπουν μια γρήγορη ηλεκτρονική επαφή με την επιχείρησή μας, καθώς και άμεση επικοινωνία μαζί μας, η οποία περιλαμβάνει επίσης μια γενική διεύθυνση του λεγόμενου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (διεύθυνση e-mail). Εάν ένα υποκείμενο δεδομένων επικοινωνεί με τον ελεγκτή μέσω e-mail ή μέσω φόρμας επικοινωνίας, τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται από το υποκείμενο των δεδομένων αποθηκεύονται αυτόματα. Τέτοια προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται σε εθελοντική βάση από ένα υποκείμενο δεδομένων στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων αποθηκεύονται με σκοπό την επεξεργασία ή την επικοινωνία με το υποκείμενο των δεδομένων. Δεν υπάρχει μεταφορά αυτών των προσωπικών δεδομένων σε τρίτους.

9. Τακτική διαγραφή και αποκλεισμός προσωπικών δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου των δεδομένων μόνο για την περίοδο που απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού της αποθήκευσης, ή στο βαθμό που αυτό παρέχεται από τον ευρωπαίο νομοθέτη ή άλλους νομοθέτες σε νόμους ή κανονισμούς στους οποίους υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας. προς την.

Εάν ο σκοπός αποθήκευσης δεν είναι εφαρμόσιμος ή εάν λήξει μια περίοδος αποθήκευσης που καθορίζεται από τον Ευρωπαίο νομοθέτη ή άλλο αρμόδιο νομοθέτη, τα προσωπικά δεδομένα αποκλείονται ή διαγράφονται συνήθως σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις.

10. Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

 • α) Δικαίωμα επιβεβαίωσης

  Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα που παραχωρείται από τον ευρωπαίο νομοθέτη να λάβει από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας την επιβεβαίωση για το κατά πόσον υφίστανται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν. Εάν ένα υποκείμενο δεδομένων επιθυμεί να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος επιβεβαίωσης, αυτός ή αυτή μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπευθύνου επεξεργασίας.

 • β) Δικαίωμα πρόσβασης

  Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα που παραχωρείται από τον ευρωπαίο νομοθέτη να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα που είναι αποθηκευμένα ανά πάσα στιγμή και αντίγραφο αυτών των πληροφοριών. Επιπλέον, οι ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμοί παρέχουν πρόσβαση στο υποκείμενο των δεδομένων στις ακόλουθες πληροφορίες:

  • τους σκοπούς της επεξεργασίας ·
  • τις σχετικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων ·
  • τους παραλήπτες ή τις κατηγορίες παραληπτών στους οποίους έχουν γνωστοποιηθεί ή θα αποκαλυφθούν τα προσωπικά δεδομένα, ιδίως παραλήπτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς ·
  • όπου είναι δυνατόν, την προβλεπόμενη περίοδο για την οποία θα αποθηκευτούν τα προσωπικά δεδομένα ή, εάν δεν είναι δυνατόν, τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της περιόδου αυτής ·
  • την ύπαρξη του δικαιώματος να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων ή να αντιταχθεί σε αυτήν την επεξεργασία
  • την ύπαρξη του δικαιώματος υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή ·
  • όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων, τυχόν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την πηγή τους ·
  • την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ, που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 του GDPR και, τουλάχιστον σε αυτές τις περιπτώσεις, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη σχετική λογική, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες τέτοια επεξεργασία για το υποκείμενο των δεδομένων.

  Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το εάν τα προσωπικά δεδομένα μεταφέρονται σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό. Στην περίπτωση αυτή, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται για τις κατάλληλες διασφαλίσεις σχετικά με τη διαβίβαση.

  Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος πρόσβασης, αυτός ή αυτή μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπευθύνου επεξεργασίας.

 • γ) Δικαίωμα διόρθωσης

  Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα που παρέχεται από τον ευρωπαίο νομοθέτη να λάβει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν. Λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να έχει συμπληρώσει ελλιπή προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμπληρωματικής δήλωσης.

  Εάν ένα υποκείμενο δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα διόρθωσης, αυτός ή αυτή μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπευθύνου επεξεργασίας.

 • δ) Δικαίωμα διαγραφής (Δικαίωμα να ξεχαστεί)

  Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα που παραχωρείται από τον ευρωπαίο νομοθέτη να λάβει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει την υποχρέωση να διαγράψει προσωπικά δεδομένα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση όταν ένας από τους ακόλουθους λόγους ισχύει, εφόσον η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη:

  • Τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία.
  • Το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλεί τη συγκατάθεση στην οποία βασίζεται η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του GDPR ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) του GDPR και όταν δεν υπάρχει άλλος νομικός λόγος για την επεξεργασία.
  • Το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του GDPR και δεν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του GDPR.
  • Τα προσωπικά δεδομένα έχουν υποστεί επεξεργασία παράνομα.
  • Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν για συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στο δίκαιο της Ένωσης ή των κρατών μελών στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.
  • Τα προσωπικά δεδομένα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του GDPR.

  Εάν ισχύει ένας από τους προαναφερθέντες λόγους και ένα υποκείμενο δεδομένων επιθυμεί να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί από το Danezis George - Thousand Stars, αυτός ή αυτή μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του ελεγκτή. Ένας υπάλληλος της Danezis George - Thousand Stars διασφαλίζει αμέσως ότι η αίτηση διαγραφής θα ικανοποιηθεί αμέσως.

  Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει δημοσιοποιήσει προσωπικά δεδομένα και υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, λαμβάνει εύλογα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών μέτρων, για να ενημερώσει άλλους υπεύθυνοι επεξεργασίας που επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που το υποκείμενο των δεδομένων έχει ζητήσει τη διαγραφή από αυτούς τους υπευθύνους επεξεργασίας τυχόν συνδέσμων ή αντιγραφής ή αναπαραγωγής αυτών των προσωπικών δεδομένων, εφόσον δεν απαιτείται επεξεργασία. Ένας υπάλληλος του Danezis George - Thousand Stars θα κανονίσει τα απαραίτητα μέτρα σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

 • ε) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

  Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα που παραχωρείται από τον ευρωπαίο νομοθέτη να λάβει από τον ελεγκτή τον περιορισμό της επεξεργασίας όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

  • Η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων, για μια περίοδο που επιτρέπει στον ελεγκτή να επαληθεύει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων.
  • Η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και ζητά αντ 'αυτού τον περιορισμό της χρήσης τους.
  • Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τον καθορισμό, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
  • Το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιταχθεί στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του GDPR εν αναμονή της επαλήθευσης εάν οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν εκείνων του υποκειμένου των δεδομένων.

  Εάν πληρούται μία από τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και ένα υποκείμενο δεδομένων επιθυμεί να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύονται από τον Danezis George - Thousand Stars, αυτός ή αυτή μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του ελεγκτή. Ο υπάλληλος του Danezis George - Thousand Stars θα κανονίσει τον περιορισμό της επεξεργασίας.

 • στ) Δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων

  Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα που παραχωρείται από τον ευρωπαίο νομοθέτη, να λαμβάνει τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν, τα οποία παρασχέθηκαν σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή. Αυτός ή αυτή έχει το δικαίωμα να διαβιβάζει αυτά τα δεδομένα σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς εμπόδια από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο έχουν παρασχεθεί τα προσωπικά δεδομένα, εφόσον η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του το GDPR ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) του GDPR, ή βάσει σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του GDPR και η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα, εφόσον η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας εργασίας που εκτελείται για το δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση επίσημης εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

  Επιπλέον, κατά την άσκηση του δικαιώματός του για φορητότητα δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα απευθείας από έναν ελεγκτή στον άλλο, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό και όταν το πράττει δεν επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των άλλων.

  Προκειμένου να διεκδικήσει το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του Danezis George - Thousand Stars.

 • ζ) Δικαίωμα αντίρρησης

  Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα που παρέχεται από τον ευρωπαίο νομοθέτη να αντιτίθεται, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, η οποία βασίζεται στο στοιχείο ε) ή στ ) του άρθρου 6 παράγραφος 1 του GDPR. Αυτό ισχύει επίσης για τη δημιουργία προφίλ βάσει αυτών των διατάξεων.

  Ο Danezis George - Thousand Stars δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα σε περίπτωση ένστασης, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων, ή για την εγκατάσταση, την άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

  Εάν ο Danezis George - Thousand Stars επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν για τέτοιο μάρκετινγκ. Αυτό ισχύει για τη δημιουργία προφίλ στο βαθμό που σχετίζεται με αυτό το άμεσο μάρκετινγκ. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στο Danezis George - Thousand Stars στην επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, το Danezis George - Thousand Stars δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για αυτούς τους σκοπούς.

  Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, να αντιταχθεί στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν ή από το Danezis George - Thousand Stars για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα στο άρθρο 89 παράγραφος 1 του GDPR, εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας εργασίας που εκτελείται για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

  Προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα ένστασης, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του Danezis George - Thousand Stars. Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων είναι ελεύθερο στο πλαίσιο της χρήσης των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας και, παρά την οδηγία 2002/58 / ΕΚ, να χρησιμοποιεί το δικαίωμά του να αντιτίθεται με αυτοματοποιημένα μέσα χρησιμοποιώντας τεχνικές προδιαγραφές.

 • η) Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ

  Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα που παραχωρείται από τον ευρωπαίο νομοθέτη να μην υπόκειται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που τον αφορούν ή παρόμοια επηρεάζει τον ίδιο, εφόσον η απόφαση (1) δεν είναι απαραίτητο για τη σύναψη, ή την εκτέλεση, σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και ενός υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων, ή (2) δεν επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή των κρατών μελών στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και το οποίο ορίζει επίσης τα κατάλληλα μέτρα για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων και ελευθεριών και των νόμιμων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων, ή (3) δεν βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

  Εάν η απόφαση (1) είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και ενός υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων ή (2) βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, ο Danezis George - Thousand Stars θα εφαρμόσει κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών και των νόμιμων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων, τουλάχιστον του δικαιώματος ανθρώπινης παρέμβασης εκ μέρους του υπευθύνου επεξεργασίας, για να εκφράσει την άποψή του και να αμφισβητήσει την απόφαση.

  Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματα που αφορούν την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, αυτός ή αυτή μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του Danezis George - Thousand Stars.

 • i) Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης προστασίας δεδομένων

  Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα που παραχωρείται από τον ευρωπαίο νομοθέτη να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων ανά πάσα στιγμή.

  Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης, αυτός ή αυτή μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του Danezis George - Thousand Stars.

11. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Facebook

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει στοιχεία του εταιρικού Facebook. Το Facebook είναι ένα κοινωνικό δίκτυο.

Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι ένα μέρος για κοινωνικές συναντήσεις στο Διαδίκτυο, μια διαδικτυακή κοινότητα, η οποία συνήθως επιτρέπει στους χρήστες να επικοινωνούν μεταξύ τους και να αλληλεπιδρούν σε έναν εικονικό χώρο. Ένα κοινωνικό δίκτυο μπορεί να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών ή να επιτρέψει στην κοινότητα του Διαδικτύου να παρέχει προσωπικές ή επιχειρηματικές πληροφορίες. Το Facebook επιτρέπει στους χρήστες κοινωνικών δικτύων να συμπεριλαμβάνουν τη δημιουργία ιδιωτικών προφίλ, τη μεταφόρτωση φωτογραφιών και το δίκτυο μέσω αιτημάτων φίλων.

Η εταιρεία του Facebook είναι η Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν ένα άτομο ζει εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών ή του Καναδά, ο υπεύθυνος ελέγχου είναι το Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Με κάθε κλήση σε μία από τις μεμονωμένες σελίδες αυτού του ιστότοπου Διαδικτύου, η οποία λειτουργεί από τον ελεγκτή και στην οποία ενσωματώθηκε ένα στοιχείο Facebook (Facebook plug-ins), το πρόγραμμα περιήγησης ιστού στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων είναι ζητείται αυτόματα η λήψη της προβολής του αντίστοιχου στοιχείου Facebook από το Facebook μέσω του στοιχείου Facebook. Μπορείτε να δείτε μια επισκόπηση όλων των προσθηκών στο Facebook στη διεύθυνση https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το Facebook ενημερώνεται για το ποιος συγκεκριμένος υπο-ιστότοπος του ιστότοπού μας επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο ταυτόχρονα στο Facebook, το Facebook εντοπίζει με κάθε κλήση στον ιστότοπό μας από το υποκείμενο των δεδομένων - και καθ 'όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στον ιστότοπό μας στο Διαδίκτυο - ποια συγκεκριμένη υπο-τοποθεσία του Διαδικτύου μας στη σελίδα επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται μέσω του Facebook και συνδέονται με τον αντίστοιχο λογαριασμό Facebook του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ σε ένα από τα κουμπιά Facebook που είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπό μας, π.χ. το κουμπί "Μου αρέσει" ή εάν το υποκείμενο των δεδομένων υποβάλει ένα σχόλιο, τότε το Facebook ταιριάζει με αυτές τις πληροφορίες με τον προσωπικό λογαριασμό χρήστη του Facebook του υποκειμένου των δεδομένων και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα.

Το Facebook λαμβάνει πάντα, μέσω του στοιχείου του Facebook, πληροφορίες σχετικά με μια επίσκεψη στον ιστότοπό μας από το υποκείμενο των δεδομένων, κάθε φορά που το υποκείμενο των δεδομένων συνδέεται ταυτόχρονα στο Facebook κατά τη διάρκεια της κλήσης στον ιστότοπό μας. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το εάν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ στο στοιχείο Facebook ή όχι. Εάν μια τέτοια μετάδοση πληροφοριών στο Facebook δεν είναι επιθυμητή για το υποκείμενο των δεδομένων, τότε αυτός ή αυτή μπορεί να το αποτρέψει αποσυνδεδεμένος από τον λογαριασμό του στο Facebook πριν πραγματοποιηθεί μια κλήση στον ιστότοπό μας.

Η οδηγία για την προστασία δεδομένων που δημοσιεύεται από το Facebook, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://facebook.com/about/privacy/, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων από το Facebook. Επιπλέον, εξηγείται εκεί ποιες επιλογές ρύθμισης προσφέρει το Facebook για την προστασία του απορρήτου του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, διατίθενται διάφορες επιλογές διαμόρφωσης που επιτρέπουν την εξάλειψη της μετάδοσης δεδομένων στο Facebook. Αυτές οι εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το υποκείμενο των δεδομένων για την εξάλειψη μιας μετάδοσης δεδομένων στο Facebook.

12. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Google Analytics (με λειτουργία ανωνυμοποίησης)

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει το στοιχείο του Google Analytics (με τη λειτουργία ανωνυμοποίησης). Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού. Το Web analytics είναι η συλλογή, συλλογή και ανάλυση δεδομένων σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών σε ιστότοπους. Μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού συλλέγει, μεταξύ άλλων, δεδομένα σχετικά με τον ιστότοπο από τον οποίο προήλθε ένα άτομο (η λεγόμενη παραπομπή), ποιες δευτερεύουσες σελίδες επισκέφθηκαν ή πόσο συχνά και για ποια διάρκεια προβλήθηκε μια υποσελίδα. Τα web analytics χρησιμοποιούνται κυρίως για τη βελτιστοποίηση μιας ιστοσελίδας και για τη διενέργεια ανάλυσης κόστους-οφέλους της διαφήμισης μέσω Διαδικτύου.

Ο χειριστής του στοιχείου Google Analytics είναι η Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

Για τα web analytics μέσω του Google Analytics ο ελεγκτής χρησιμοποιεί την εφαρμογή "_gat. _anonymizeIp ». Μέσω αυτής της εφαρμογής, η διεύθυνση IP της σύνδεσης στο Διαδίκτυο του υποκειμένου των δεδομένων συντομεύεται από την Google και ανωνυμοποιείται κατά την πρόσβαση στους ιστότοπούς μας από ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από άλλο συμβαλλόμενο κράτος στη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Ο σκοπός του στοιχείου Google Analytics είναι να αναλύσει την επισκεψιμότητα στον ιστότοπό μας. Η Google χρησιμοποιεί τα συλλεγόμενα δεδομένα και πληροφορίες, μεταξύ άλλων, για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστότοπού μας και να παρέχει διαδικτυακές αναφορές, οι οποίες δείχνουν τις δραστηριότητες στους ιστότοπούς μας και για να παρέχει άλλες υπηρεσίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας στο Διαδίκτυο.

Το Google Analytics τοποθετεί ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου δεδομένων. Ο ορισμός των cookies εξηγείται παραπάνω. Με τη ρύθμιση του cookie, η Google έχει τη δυνατότητα να αναλύει τη χρήση του ιστότοπού μας. Με κάθε κλήση σε μία από τις μεμονωμένες σελίδες αυτού του ιστότοπου Διαδικτύου, η οποία λειτουργεί από τον ελεγκτή και στην οποία ενσωματώθηκε ένα στοιχείο του Google Analytics, το πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου δεδομένων θα υποβάλλει αυτόματα δεδομένα μέσω του Στοιχείο του Google Analytics για τους σκοπούς της διαδικτυακής διαφήμισης και του διακανονισμού των προμηθειών στην Google. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η επιχείρηση Google αποκτά γνώση προσωπικών πληροφοριών, όπως η διεύθυνση IP του υποκειμένου των δεδομένων, η οποία εξυπηρετεί την Google, μεταξύ άλλων, για την κατανόηση της προέλευσης των επισκεπτών και των κλικ και, στη συνέχεια, δημιουργεί διακανονισμούς προμήθειας.

Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών, όπως ο χρόνος πρόσβασης, η τοποθεσία από την οποία έγινε η πρόσβαση και η συχνότητα των επισκέψεων του ιστότοπού μας από το υποκείμενο των δεδομένων. Με κάθε επίσκεψη στον ιστότοπό μας στο Διαδίκτυο, τέτοια προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP της πρόσβασης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων, θα διαβιβάζονται στην Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται από την Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Google μπορεί να μεταβιβάσει αυτά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της τεχνικής διαδικασίας σε τρίτους.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, όπως αναφέρεται παραπάνω, να αποτρέψει τη ρύθμιση των cookie μέσω του ιστότοπού μας ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης προσαρμογής του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης ιστού και συνεπώς να αρνηθεί οριστικά τη ρύθμιση των cookie. Μια τέτοια προσαρμογή στο πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου που χρησιμοποιείται θα αποτρέψει επίσης το Google Analytics να ορίσει cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, τα cookies που χρησιμοποιούνται ήδη από το Google Analytics μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω προγράμματος περιήγησης ιστού ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.

Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να αντιταχθεί σε μια συλλογή δεδομένων που δημιουργούνται από το Google Analytics, η οποία σχετίζεται με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google και την ευκαιρία να αποκλείσει οποιαδήποτε τέτοια . Για το σκοπό αυτό, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να κατεβάσει ένα πρόσθετο προγράμματος περιήγησης στον σύνδεσμο https://tools.google.com/dlpage/gaoptout και να το εγκαταστήσει. Αυτό το πρόσθετο προγράμματος περιήγησης ενημερώνει το Google Analytics μέσω JavaScript, ότι τυχόν δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σε σελίδες Διαδικτύου ενδέχεται να μην μεταδίδονται στο Google Analytics. Η εγκατάσταση των πρόσθετων του προγράμματος περιήγησης θεωρείται αντίρρηση από την Google. Εάν το σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου δεδομένων αργότερα διαγραφεί, μορφοποιηθεί ή εγκατασταθεί πρόσφατα, τότε το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να επανεγκαταστήσει τα πρόσθετα του προγράμματος περιήγησης για να απενεργοποιήσει το Google Analytics. Εάν το πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης απεγκαταστάθηκε από το υποκείμενο των δεδομένων ή από οποιοδήποτε άλλο άτομο που αποδίδεται στη σφαίρα αρμοδιότητάς του ή είναι απενεργοποιημένο, είναι δυνατό να εκτελεστεί η επανεγκατάσταση ή επανενεργοποίηση των πρόσθετων του προγράμματος περιήγησης.

Περισσότερες πληροφορίες και οι ισχύουσες διατάξεις προστασίας δεδομένων της Google μπορούν να ανακτηθούν στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/el/policies/privacy/ και στη διεύθυνση http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Το Google Analytics επεξηγείται περαιτέρω στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.google.com/analytics/.

13. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του επαναληπτικού μάρκετινγκ Google

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει υπηρεσίες επαναληπτικού μάρκετινγκ Google. Το Επαναληπτικό μάρκετινγκ Google είναι μια δυνατότητα του Google AdWords, η οποία επιτρέπει σε μια επιχείρηση να προβάλλει διαφημίσεις σε χρήστες του Διαδικτύου που είχαν προηγουμένως κατοικήσει στον ιστότοπο της επιχείρησης στο Διαδίκτυο. Η ενσωμάτωση του επαναληπτικού μάρκετινγκ Google επιτρέπει επομένως σε μια επιχείρηση να δημιουργήσει διαφημίσεις βάσει χρηστών και, συνεπώς, εμφανίζει σχετικές διαφημίσεις σε ενδιαφερόμενους χρήστες του Διαδικτύου.

Η εταιρεία λειτουργίας των υπηρεσιών επαναληπτικού μάρκετινγκ Google είναι η Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

Ο σκοπός του επαναληπτικού μάρκετινγκ Google είναι η εισαγωγή διαφημίσεων σχετικών με το ενδιαφέρον. Το επαναληπτικό μάρκετινγκ Google μας επιτρέπει να προβάλλουμε διαφημίσεις στο δίκτυο Google ή σε άλλους ιστότοπους, οι οποίοι βασίζονται σε μεμονωμένες ανάγκες και αντιστοιχούν στα συμφέροντα των χρηστών του Διαδικτύου.

Το επαναληπτικό μάρκετινγκ Google ορίζει ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Ο ορισμός των cookies εξηγείται παραπάνω. Με τη ρύθμιση του cookie, η Google επιτρέπει την αναγνώριση του επισκέπτη του ιστότοπού μας εάν καλεί διαδοχικές ιστοσελίδες, οι οποίες είναι επίσης μέλη του διαφημιστικού δικτύου της Google. Με κάθε κλήση σε έναν ιστότοπο στο Διαδίκτυο στον οποίο η υπηρεσία έχει ενσωματωθεί από το Επαναληπτικό μάρκετινγκ Google, το πρόγραμμα περιήγησης ιστού του υποκειμένου δεδομένων ταυτίζεται αυτόματα με το Google. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η Google λαμβάνει προσωπικά στοιχεία, όπως τη διεύθυνση IP ή τη συμπεριφορά σερφ του χρήστη, τις οποίες χρησιμοποιεί η Google, μεταξύ άλλων, για την εισαγωγή διαφημίσεων σχετικών με το ενδιαφέρον.

Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών, π.χ. τις σελίδες Διαδικτύου που επισκέπτονται το υποκείμενο των δεδομένων Κάθε φορά που επισκέπτονται τις σελίδες μας στο Διαδίκτυο, τα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP της πρόσβασης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων, μεταδίδονται στην Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται από την Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Google μπορεί να μεταβιβάσει αυτά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της τεχνικής διαδικασίας σε τρίτους.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, όπως αναφέρεται παραπάνω, να αποτρέψει τη ρύθμιση των cookie μέσω του ιστότοπού μας ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης προσαρμογής του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης ιστού και συνεπώς να αρνηθεί οριστικά τη ρύθμιση των cookie. Μια τέτοια προσαρμογή στο πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου που χρησιμοποιείται θα αποτρέψει επίσης την Google από τη ρύθμιση cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, τα cookies που χρησιμοποιούνται ήδη από την Google μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω προγράμματος περιήγησης ιστού ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.

Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να αντιταχθεί στη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος από την Google. Για το σκοπό αυτό, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να καλέσει τον σύνδεσμο στη διεύθυνση www.google.de/settings/ads και να κάνει τις επιθυμητές ρυθμίσεις σε κάθε πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου που χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες και οι πραγματικές διατάξεις προστασίας δεδομένων της Google μπορούν να ανακτηθούν στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/el/policies/privacy/.

14. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Google-AdWords

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει το Google AdWords. Το Google AdWords είναι μια υπηρεσία για διαφημίσεις Διαδικτύου που επιτρέπει στον διαφημιζόμενο να τοποθετεί διαφημίσεις στα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης Google και στο διαφημιστικό δίκτυο της Google. Το Google AdWords επιτρέπει σε έναν διαφημιζόμενο να προκαθορίζει συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά με τη βοήθεια των οποίων εμφανίζεται μια διαφήμιση στα αποτελέσματα αναζήτησης Google μόνο όταν ο χρήστης χρησιμοποιεί τη μηχανή αναζήτησης για να ανακτήσει ένα αποτέλεσμα αναζήτησης που σχετίζεται με τις λέξεις-κλειδιά. Στο Δίκτυο Διαφήμισης Google, οι διαφημίσεις διανέμονται σε σχετικές ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας έναν αυτόματο αλγόριθμο, λαμβάνοντας υπόψη τις λέξεις-κλειδιά που έχουν οριστεί προηγουμένως.

Η εταιρεία λειτουργίας του Google AdWords είναι η Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

Σκοπός του Google AdWords είναι η προώθηση του ιστότοπού μας με τη συμπερίληψη σχετικών διαφημίσεων στους ιστότοπους τρίτων και στα αποτελέσματα μηχανών αναζήτησης της μηχανής αναζήτησης Google και εισαγωγή διαφημίσεων τρίτων στον ιστότοπό μας.

Εάν ένα υποκείμενο δεδομένων φτάσει στον ιστότοπό μας μέσω διαφήμισης Google, αρχειοθετείται ένα cookie μετατροπής στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου δεδομένων μέσω της Google. Ο ορισμός των cookies εξηγείται παραπάνω. Ένα cookie μετατροπής χάνει την ισχύ του μετά από 30 ημέρες και δεν χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν το cookie δεν έχει λήξει, το cookie μετατροπής χρησιμοποιείται για να ελέγξει εάν ορισμένες ιστοσελίδες κλήθηκαν ορισμένες δευτερεύουσες σελίδες, π.χ. το καλάθι αγορών από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα καταστημάτων. Μέσω του cookie μετατροπής, τόσο η Google όσο και ο ελεγκτής μπορούν να κατανοήσουν εάν ένα άτομο που έφτασε σε μια διαφήμιση του AdWords στον ιστότοπό μας πραγματοποίησε πωλήσεις, δηλαδή πραγματοποίησε ή ακύρωσε μια πώληση αγαθών.

Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της χρήσης του cookie μετατροπής χρησιμοποιούνται από την Google για τη δημιουργία στατιστικών επισκέψεων για τον ιστότοπό μας. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία επισκέψεων χρησιμοποιούνται για να προσδιοριστεί ο συνολικός αριθμός των χρηστών που έχουν προβληθεί μέσω διαφημίσεων AdWords για να εξακριβωθεί η επιτυχία ή η αποτυχία κάθε διαφήμισης AdWords και για τη βελτιστοποίηση των διαφημίσεων AdWords στο μέλλον. Ούτε η εταιρεία μας ούτε άλλοι διαφημιζόμενοι του Google AdWords λαμβάνουν πληροφορίες από την Google που θα μπορούσαν να προσδιορίσουν το υποκείμενο των δεδομένων.

Το cookie μετατροπής αποθηκεύει προσωπικά στοιχεία, π.χ. τις σελίδες Διαδικτύου που επισκέπτονται το υποκείμενο των δεδομένων Κάθε φορά που επισκέπτονται τις σελίδες μας στο Διαδίκτυο, τα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP της πρόσβασης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων, μεταδίδονται στην Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται από την Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Google μπορεί να μεταβιβάσει αυτά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της τεχνικής διαδικασίας σε τρίτους.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να αποτρέψει τη ρύθμιση των cookie από τον ιστότοπό μας, όπως αναφέρεται παραπάνω, μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης του προγράμματος περιήγησης Διαδικτύου που χρησιμοποιείται και, συνεπώς, να αρνηθεί οριστικά τη ρύθμιση των cookie. Μια τέτοια ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης Διαδικτύου που χρησιμοποιείται θα αποτρέψει επίσης την Google να τοποθετήσει ένα cookie μετατροπής στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, ένα σύνολο cookie από το Google AdWords μπορεί να διαγραφεί ανά πάσα στιγμή μέσω του προγράμματος περιήγησης Διαδικτύου ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να αντιταχθεί στη διαφήμιση της Google βάσει ενδιαφέροντος. Επομένως, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να έχει πρόσβαση από κάθε πρόγραμμα περιήγησης χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο www.google.de/settings/ads και να ορίζει τις επιθυμητές ρυθμίσεις.

Περισσότερες πληροφορίες και οι ισχύουσες διατάξεις προστασίας δεδομένων της Google μπορούν να ανακτηθούν στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/el/policies/privacy/.

15. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Instagram

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής έχει ενσωματωμένα στοιχεία της υπηρεσίας Instagram. Το Instagram είναι μια υπηρεσία που μπορεί να χαρακτηριστεί ως οπτικοακουστική πλατφόρμα, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να μοιράζονται φωτογραφίες και βίντεο, καθώς και να διαδίδουν τέτοια δεδομένα σε άλλα κοινωνικά δίκτυα.

Η λειτουργική εταιρεία των υπηρεσιών που προσφέρονται από το Instagram είναι η Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Με κάθε κλήση σε μία από τις μεμονωμένες σελίδες αυτού του ιστότοπου Διαδικτύου, η οποία λειτουργεί από τον ελεγκτή και στην οποία ενσωματώθηκε ένα στοιχείο Instagram (κουμπί Insta), ζητείται αυτόματα από το πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου δεδομένων στη λήψη μιας οθόνης του αντίστοιχου στοιχείου Instagram του Instagram. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το Instagram γνωρίζει ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο ταυτόχρονα στο Instagram, το Instagram εντοπίζει με κάθε κλήση στον ιστότοπό μας από το υποκείμενο των δεδομένων - και καθ 'όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στον ιστότοπό μας στο Διαδίκτυο - ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του Διαδικτύου μας στη σελίδα επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται μέσω του στοιχείου Instagram και σχετίζονται με τον αντίστοιχο λογαριασμό Instagram του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ σε ένα από τα κουμπιά Instagram που είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπό μας, τότε το Instagram αντιστοιχίζει αυτές τις πληροφορίες με τον προσωπικό λογαριασμό χρήστη Instagram του υποκειμένου δεδομένων και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα.

Το Instagram λαμβάνει πληροφορίες μέσω του στοιχείου Instagram ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει επισκεφθεί τον ιστότοπό μας, υπό την προϋπόθεση ότι το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο στο Instagram τη στιγμή της κλήσης στον ιστότοπό μας. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το άτομο κάνει κλικ στο κουμπί Instagram ή όχι. Εάν μια τέτοια μετάδοση πληροφοριών στο Instagram δεν είναι επιθυμητή για το υποκείμενο των δεδομένων, τότε αυτός ή αυτή μπορεί να το αποτρέψει αποσυνδεδεμένος από τον λογαριασμό του Instagram πριν πραγματοποιηθεί μια κλήση στον ιστότοπό μας.

Περισσότερες πληροφορίες και οι ισχύουσες διατάξεις προστασίας δεδομένων του Instagram μπορούν να ανακτηθούν στις https://help.instagram.com/155833707900388 και https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

16. Νομική βάση για την επεξεργασία

Τέχνη. 6 (1) αναμμένο ένα GDPR χρησιμεύει ως η νομική βάση για την επεξεργασία εργασιών για τις οποίες λαμβάνουμε τη συγκατάθεση για συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας. Εάν η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία συμμετέχει το υποκείμενο των δεδομένων, όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν οι εργασίες επεξεργασίας είναι απαραίτητες για την προμήθεια αγαθών ή την παροχή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας, η επεξεργασία είναι βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 αναμμένο β GDPR. Το ίδιο ισχύει και για τέτοιες εργασίες επεξεργασίας που είναι απαραίτητες για τη λήψη προσυμβατικών μέτρων, για παράδειγμα στην περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας. Η εταιρεία μας υπόκειται σε νομική υποχρέωση βάσει της οποίας απαιτείται επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως για την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων, η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο. 6 (1) αναμμένο γ GDPR. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορεί να είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου. Αυτό θα συνέβαινε, για παράδειγμα, εάν ένας επισκέπτης τραυματίστηκε στην εταιρεία μας και το όνομά του, η ηλικία του, τα δεδομένα ασφάλισης υγείας ή άλλες ζωτικές πληροφορίες θα πρέπει να διαβιβαστούν σε γιατρό, νοσοκομείο ή σε τρίτους. Τότε η επεξεργασία θα βασίζεται στο Art. 6 (1) αναμμένο δ GDPR. Τέλος, οι εργασίες επεξεργασίας θα μπορούσαν να βασίζονται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, αναμμένο. f GDPR. Αυτή η νομική βάση χρησιμοποιείται για την επεξεργασία πράξεων που δεν καλύπτονται από κανέναν από τους προαναφερθέντες νομικούς λόγους, εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει η εταιρεία μας ή από τρίτο μέρος, εκτός εάν τα συμφέροντα αυτά παρακάμπτονται ή θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που απαιτούν προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τέτοιες εργασίες επεξεργασίας είναι ιδιαίτερα επιτρεπτές, διότι έχουν αναφερθεί συγκεκριμένα από τον ευρωπαίο νομοθέτη. Θεώρησε ότι ένα έννομο συμφέρον θα μπορούσε να θεωρηθεί εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι πελάτης του υπευθύνου επεξεργασίας (αιτιολογική σκέψη 47 πρόταση 2 GDPR).

17. Τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος

Όταν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 αναμμένο. f GDPR το νόμιμο συμφέρον μας είναι να ασκήσουμε τις δραστηριότητές μας υπέρ της ευημερίας όλων των εργαζομένων και των μετόχων μας.

18. Περίοδος για την οποία θα αποθηκευτούν τα προσωπικά δεδομένα

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της περιόδου αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων είναι η αντίστοιχη περίοδος νόμιμης διατήρησης. Μετά τη λήξη αυτής της περιόδου, τα αντίστοιχα δεδομένα διαγράφονται τακτικά, εφόσον δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκπλήρωση της σύμβασης ή την έναρξη μιας σύμβασης.

19. Παροχή προσωπικών δεδομένων ως νομική ή συμβατική απαίτηση · Απαίτηση απαραίτητη για τη σύναψη σύμβασης. Υποχρέωση του υποκειμένου των δεδομένων να παρέχει τα προσωπικά δεδομένα · πιθανές συνέπειες της μη παροχής τέτοιων δεδομένων

Διευκρινίζουμε ότι η παροχή προσωπικών δεδομένων απαιτείται εν μέρει από το νόμο (π.χ. φορολογικοί κανονισμοί) ή μπορεί επίσης να προκύψει από συμβατικές διατάξεις (π.χ. πληροφορίες σχετικά με τον συμβατικό συνεργάτη). Μερικές φορές μπορεί να είναι απαραίτητο να συνάψουμε μια σύμβαση που το υποκείμενο των δεδομένων μας παρέχει προσωπικά δεδομένα, τα οποία στη συνέχεια πρέπει να υποβληθούν σε επεξεργασία από εμάς. Το υποκείμενο των δεδομένων είναι, για παράδειγμα, υποχρεωμένο να μας παρέχει προσωπικά δεδομένα όταν η εταιρεία μας υπογράφει σύμβαση μαζί του. Η μη παροχή των προσωπικών δεδομένων θα είχε ως συνέπεια την αδυναμία σύναψης της σύμβασης με το υποκείμενο των δεδομένων. Πριν από την παροχή προσωπικών δεδομένων από το υποκείμενο των δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο. Ο εργαζόμενος διευκρινίζει στο υποκείμενο των δεδομένων εάν η παροχή των προσωπικών δεδομένων απαιτείται από το νόμο ή τη σύμβαση ή είναι απαραίτητη για τη σύναψη της σύμβασης, εάν υπάρχει υποχρέωση παροχής των προσωπικών δεδομένων και οι συνέπειες της μη παροχής των προσωπικών δεδομένων δεδομένα.

20. Ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων

Ως υπεύθυνη εταιρεία, δεν χρησιμοποιούμε αυτόματη λήψη αποφάσεων ή προφίλ.

Αναπτύχθηκε από τους ειδικούς της LegalTech στο Willing & Able που ανέπτυξε επίσης το σύστημα αξιολόγησης αντικτύπου προστασίας δεδομένων dpia. Τα νομικά κείμενα που περιέχονται στη γεννήτρια πολιτικής απορρήτου μας έχουν παρασχεθεί και δημοσιευθεί από τον καθηγητή Dr. h.c. Ο Heiko Jonny Maniero από τη Γερμανική Ένωση Προστασίας Δεδομένων και ο Christian Solmecke από το νόμο του WBS.